Polityka prywatności


Obowiązek informacyjny

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Recruitment International Consulting Group Sp. z o.o. (zwane dalej RICG)
z siedzibą przy ul. Kolejowej 47A lok. 84, 01-210 Warszawa
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504702; NIP: 525-25-86-019, REGON 147234184. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@ricg.eu

2) Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Kolejowa 47A lok. 84, 01-210 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ricg.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, prowadzonych przez RICG.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą również w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz wyrażona przez Panią/Pana zgoda.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą klienci korzystający z usług firmy RICG.

5) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych procesów rekrutacyjnych dane będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

11) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany w formie profilowania ma na celu wydanie wstępnej prognozy o kandydacie, rozstrzygnięcie ostatecznie następuje
w momencie weryfikacji profilu przez pracownika RICG;

12) Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się
z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 1 i 2.

13) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z obowiązkiem informacyjnym